10 Koraka do uspešnog dojenja

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Ne promoviše mlečne formule, bočice za hranjenje, cucle
Uspostavlja brigu o dojenju kao standardnu praksu u radu
Prati aktivnosti vezane za podrsku dojenju.

На основу члана 16. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник PC”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 – др. закон и 113/17 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ
о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Procenjue znanje i veštine zdravstvenih radnika o podršci dojenju.
Obučava zdravstvene radnike za podršku dojenju.

Smatra se da još u toku trudnoće, trudnica donosi odluko o načinu ishrane novorođenčeta. Na tu odluku utiče sredina-porodica, drugarice, štampa, mediji. Ginekolog-akušer, kao i ostali medicinski radnici koji dolaze u kontakt sa trudnicom u toku zakazanih pregleda, treba da informišu trudnicu o prednostima majčinog mleka i dojenja kako za novorođenče ( štiti od respiratornih infekcija, proliva, pomaže normalan rast i razvoj, održava dalji bliski kontakt sa majkom) tako i za majku (štiti od osteoporoze, maligniteta dojke, održava blizak kontakt sa novorođenčetom).

Strana 1 od 4