Lekovi i dojenje

Lokalni anestetici za primenu u spinalnoj, epiduralnoj, površinskoj, infiltracionoj anesteziji kao i anesteziji sa blokadom nerva se smatraju bezbednim za primenu u periodu dojenja.

Najviše podataka o bezbednosti primene antiepileptika u periodu dojenja postoji za valproinsku kiselinu i njenu natrijumovu so, karbamazepin, lamotrigin i fenobarbital. Dojilje, u terapiji epilepsije, često primenjuju više antiepileptika istovremeno i tada je potreban oprez zbog rizika od neželjenih efekata. 

Nijedan antidepresiv nema apsolutnu kontraindikaciju za primenu u toku dojenja  ali je potrebno pratiti zbog moguće pojave pospanosti, sniženog tonusa, slabijeg.

Antibiotici su najčešće kompatibilni sa dojenjem. Za penicilinske, cefalosporinske, makrolidne, karbapenemske i aminoglikozidne antibiotike se smatra da su kompatibilni sa dojenjem, iako postoji rizik od pojave dijareje i reakcija preosetljivosti.

Najbolje ispitivani antidijabetici za primenu u periodu dojenja su insulin i metformin.  Nijedan nema apsolutnu kontraindikaciju za primenu u toku dojenja.

Uopšteno se može reći da su antivirusni lekovi kompatibilni sa dojenjem zato što se ne izlučuju u mleko u visokom stepenu.

Strana 1 od 3